Pressemitteilungen 2024

Allbeat Festival

Tag der offenen Tür 2024

Pressemitteilungen 2023

Allbeat Festival 2023

Wir machen die Musik

Tag der offenen Tür 2023

Pressemitteilungen 2022

Tag der offenen Tür 2022

Tag der offenen Tür 2022


Pressemitteilungen 2021Pressemitteilungen 2020

Lukas Wulff


Pressemitteilungen 2019

Tag der offenen Tür 2019

QSM - Osterholzer Kreisblatt

QSM Osterholzer Anzeiger

QSM Hamme Report


frühere Pressemitteilungen 

Allbeat Festival 2017

Kooperationsfest "Wir machen die Musik" 6. 6. 2016

23. 4. 2016

Konzert Akkordeonorchester 13. 4. 2016

19. 10. 2014

Sandbeck Festival 2. 7. 2014

Tag der offenen Tür
10. 2. 2014

22. 4. 2013

14. 8. 2008

Tag der offenen Tür
19. 2. 2008

Tag der offenen Tür 
19. 2. 2007

Bigband 3. 9. 2006
die Langenstraße feiert 

Bigband 20. 6. 2006

Bigband 1. Juni 2005